شنبه 29 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت        


      چارت درسی دکترای عمومی دندانپزشکی:
      1) دوره علوم پایه :

            دروس ارائه شده در نیمسال اول علوم پایه دندانپزشکی

            دروس ارائه شده در نیمسال دوم علوم پایه دندانپزشکی

            دروس ارائه شده در نیمسال علوم پایه دندانپزشکی

            دروس ارائه شده در نیمسال علوم پایه دندانپزشکی


           2) دوره بالین :

            
 دروس ارائه شده در نمیسال اول بالین دندانپزشکی
                 
                 دروس ارائه شده در نیمسال دوم بالین دندانپزشکی 
    
                 دروس ارائه شده در نیمسال سوم بالین دندانپزشکی
               
                 دروس ارائه شده در نیمسال چهارم بالین دندانپزشکی 

                 دروس ارائه شده در نیمسال پنجم بالین دندانپزشکی

                 دروس ارائه شده در نیمسال ششم بالین دندانپزشکی

                 دروس ارائه شده در نیمسال هفتم بالین دندانپزشکی
              
                 دروس ارائه شده در نیمسال هشتم بالین دندانپزشکی
     
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved